Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


instalace:apache

Konfigurace Apache

Výchozí konfigurace Apache, kterou vytvoří instalace nodu se nachází v /etc/apache2/sites-available/blockchain.vaseDomena.conf a obsahuje následující parametry:

<IfModule mod_ssl.c>
ServerAdmin **mail pro Let's encrypt autoritu**
MDCertificateAgreement accepted
MDomain **blockchain.vaseDomena**
MDPrivateKeys RSA 4096
SSLStaplingCache shmcb:/var/run/ocsp(128000)

<VirtualHost *:443>
  ServerName **blockchain.vaseDomena**
  <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
  SSLOptions +StdEnvVars
  </FilesMatch>
  <Directory /usr/lib/cgi-bin>
  SSLOptions +StdEnvVars
  </Directory>
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  DocumentRoot /var/www/html
  ProxyPreserveHost On
  ProxyRequests Off
  ProxyPass /admin http://localhost:8081
  ProxyPass / http://localhost:8080/
  ProxyPassReverse /admin http://localhost:8081
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080
  SSLEngine on
  SSLProtocol  all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
  SSLCipherSuite  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDH-ECDSA-AES-128-GCM-SHA256:ECDH-RSA-AES-128-GCM-SHA2>
  SSLHonorCipherOrder   on
  SSLCompression     off
  SSLUseStapling     on
  SSLStaplingResponderTimeout 5
  SSLStaplingReturnResponderErrors off
  Protocols h2 http/1.1
  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000"
  Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
  Header always append X-Content-Type-Options nosniff
  Header always set X-Xss-Protection "1; mode=block"
  Header always set Referrer-Policy "same-origin"
  Header set Content-Security-Policy "script-src 'self' 'unsafe-eval' https:; object-src 'self' 'unsafe-eval' https:"
  Header set Feature-Policy "vibrate 'self'; geolocation 'self'; notifications 'self'"
</VirtualHost>

<VirtualHost _default_:3000>
  ServerName **blockchain.vaseDomena**
  <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
  SSLOptions +StdEnvVars
  </FilesMatch>
  <Directory /usr/lib/cgi-bin>
  SSLOptions +StdEnvVars
  </Directory>
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  ProxyPreserveHost On
  ProxyRequests Off
  ProxyPass / http://localhost:3001/
  ProxyPassReverse / http://localhost:3001/
  SSLEngine on
  SSLProtocol       all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
  SSLCipherSuite     ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDH-ECDSA-AES-128-GCM-SHA256:ECDH-RSA-AES-128-GCM-SHA2>
  SSLHonorCipherOrder   on
  SSLCompression     off
  SSLUseStapling     on
  SSLStaplingResponderTimeout 5
  SSLStaplingReturnResponderErrors off
  Protocols h2 http/1.1
  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000"
  Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
  Header always append X-Content-Type-Options nosniff
  Header always set X-Xss-Protection "1; mode=block"
  Header always set Referrer-Policy "same-origin"
  Header set Content-Security-Policy "script-src 'self' 'unsafe-eval' https:; object-src 'self' 'unsafe-eval' https:"
  Header set Feature-Policy "vibrate 'self'; geolocation 'self'; notifications 'self'"
</VirtualHost>
</IfModule>

 • Configurační soubor blockchain.vaseDomena.conf je potřeba zahrnout mezi Apache configy
  • sudo a2ensite blockchain.vaseDomena
 • Dále také do /etc/apache2/ports.conf doplnit pod ssl_module Listen 3000 pro funkci gatewaye
 • Do /etc/apache2/sites-available/000-default.conf je vhodné do virtual hosta doplnit automatický redirect na https
 • Je potřeba povolit následující moduly:
  • sudo a2enmod rewrite
  • sudo a2enmod ssl
  • sudo a2enmod md
  • sudo a2enmod proxy
  • sudo a2enmod proxy_http
  • sudo a2enmod http2
  • sudo a2enmod headers

SSL certifikáty se automaticky generují přes mod_md modul zabudovaný v Apachi. Pokud chcete přidat další doménu, pro kterou je potřeba generovat certifikáty (například Vaše aplikace bežící na nodu pod jinou doménou), doporučujeme vytvořit nový config například aplikace.vaseDomena.conf v /etc/apache2/sites-available/ a zařadit ho mezi configy, které si Apache načítá při spuštění příkazem sudo a2ensite aplikace.vaseDomena.Potom stačí Apache restartovat sudo systemctl restart apache2 a certifikáty by se měly pravidelně začít generovat i pro tuto doménu. Výše zmíněný config by pro aplikaci běžící na portu 8083 mohl vypadat například takto:

<IfModule mod_ssl.c>
ServerAdmin **mail pro Let's encrypt autoritu**
MDCertificateAgreement accepted
MDomain **aplikace.vaseDomena**
MDPrivateKeys RSA 4096
SSLStaplingCache shmcb:/var/run/ocsp(128000)

<VirtualHost _default_:443>
  ServerName **aplikace.vaseDomena**
  <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
  SSLOptions +StdEnvVars
  </FilesMatch>
  <Directory /usr/lib/cgi-bin>
  SSLOptions +StdEnvVars
  </Directory>
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  ProxyPreserveHost On
  ProxyRequests Off
  ProxyPass / http://localhost:8083/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8083/
  SSLEngine on
  SSLProtocol  all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
  SSLCipherSuite  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDH-ECDSA-AES-128-GCM-SHA256:ECDH-RSA-AES-128-GCM-SHA2>
  SSLHonorCipherOrder   on
  SSLCompression     off
  SSLUseStapling     on
  SSLStaplingResponderTimeout 5
  SSLStaplingReturnResponderErrors off
  Protocols h2 http/1.1
  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000"
  Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
  Header always append X-Content-Type-Options nosniff
  Header always set X-Xss-Protection "1; mode=block"
  Header always set Referrer-Policy "same-origin"
  Header set Content-Security-Policy "script-src 'self' 'unsafe-eval' https:; object-src 'self' 'unsafe-eval' https:"
  Header set Feature-Policy "vibrate 'self'; geolocation 'self'; notifications 'self'"
</VirtualHost>
</IfModule>​​

​​Vlastní SSL certifikáty

Stačí do zmíněného configu /etc/apache2/sites-available/blockchain.vaseDomena.conf doplnit cesty k certifikátu.

4. řádek MDomain blockchain.vaseDomena přepsat na:

<MDomain **blockchain.vaseDomena**>
  MDCertificateFile  /etc/ssl/certs/ssl-cert.pem
  MDCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert.key
</MDomain>

​​

instalace/apache.txt · Poslední úprava: 2022/07/12 15:36 autor: kozak