User Tools

Site Tools


viditelnost_metadat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

viditelnost_metadat [2019/11/06 20:39] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**viditelnost metadat**
 +
 +Tento příznak určuje viditelnost metadat při ověření. Pokud jsou metadata nastavena jako privátní, zobrazí se při úspěšném ověření pouze informace o tom, že záznam byl registrován,​ ID záznamu, datum registrace a node, na kterém byla registrace provedena. Ostatní metadata zůstanou skryta. Pokud je záznam registrován s privátními metadaty, nelze jej, vyjma případu, kdy vyhledává uživatel, který záznam registroval,​ ani podle známých metadat vyhledat.
 +
  
viditelnost_metadat.txt · Last modified: 2019/11/06 20:39 by havle