User Tools

Site Tools


priznak_neplatneho_zaznamu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

priznak_neplatneho_zaznamu [2019/11/06 20:42] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**příznak neplatného záznamu**
 +
 +Uživatel, který záznam registroval,​ může jej rovněž zneplatnit. Zneplatnění neznamená vymazání záznamu, ale přidání dalšího záznamu s informací o zneplatnění. Neplatný záznam nelze žádným způsobem vyhledat, jeví se jako neregistrovaný.
 +
  
priznak_neplatneho_zaznamu.txt · Last modified: 2019/11/06 20:42 by havle