User Tools

Site Tools


ovladani_nodu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ovladani_nodu [2020/04/06 10:56]
havle
ovladani_nodu [2020/04/06 10:56] (current)
havle old revision restored (2019/12/04 12:56)
Line 1: Line 1:
-__false__+====== Ovladaní nodu Blockchain Notarius ® ====== 
 + 
 +Ovládání nodu Blockchain Notarius je momentálně možné pouze pomocí CLI skládájícího se ze scriptů zavedených do systémových cest. 
 + 
 +===== Struktura ovládací scriptů ===== 
 + 
 +Samotné ovládací scripty jsou umístěny ve složce ''/​usr/​local/​NODE_CONTROL''​ . Spávně jsou však volány přes scripty umístěné ve složce ''/​usr/​local/​NODE_CONTROL/​run_scripts''​ , ty totiž zajišťují výstup sciptů ne pouze do terminalu, ale také do logovacího souboru. Zároveň jsou tyto run scripty zavedeny do systémových cest a je ty možné volat ovládací scripty z libovolného adresáře. 
 + 
 +Pro příklad této struktury můžeme úvest například script ''​install-ela-node.sh''​ . Ten je umístěn ve složce ''/​usr/​local/​NODE_CONTROL/​install-ela-node.sh''​ . Zároveň existuje také run script ''​run_install-ela-node.sh''​ ve složce ''/​usr/​local/​NODE_CONTROL/​run_scripts/​run_install-ela-node.sh''​ . Voláme ale pouze ''​install-ela-node''​ , což můžeme provést z libovolného místa adresářové struktury. 
 +===== Popis funcionalit jednotlivých scriptů ===== 
 + 
 +==== bootstrap-ela-network ==== 
 + 
 +Slouží k prvotní inicializaci spodní vrstvy Blockchain Notarius. Zajištuje spuštění potřebných Docker containers a připojení nodu do sítě. Stará se také o instalaci a inicializaci chaincode. Pouštíme ho pouze jednou při prvotním spouštění s přepínačem init - ''​bootstrap-ela-network init''​ . 
 + 
 +Po jeho úspěšném průběhu by měly bežet docker containers peer0, peer1, cli, ca, couchdb0, couchdb1 a containers chaincodů (viz popis containers na stánce [[:​docker|Docker containers]]). 
 + 
 +==== install-ela-node ==== 
 + 
 +Slouží ke stažení potřebných dat z našich git repositories a základních Docker images Hyperledgeru. Pouští se pouze jednou jako první z kontrolních scriptů pomocí zavolání - ''​install-ela-node''​ . 
 +==== manage-ela-app ==== 
 + 
 +Slouží ke správě vrchní části Blockchain Notarius, která je aktuálně tvořena z gatewaye + Notarius a Admin aplikace. 
 + 
 +Základními příkazy jsou zapnutí a vypnutí gateway + aplikací:​ 
 + 
 +  * Pro zapnutí: ''​manage-ela-app start''​ 
 +  * Pro vypnutí: ''​manage-ela-app down''​ 
 +  * Pro restart: ''​manage-ela-app restart''​ 
 + 
 +Tímto způsobem je ovládáno spuštění/​zastavení docker containers notarius, admin, admin-mongo,​ gateway a couchdb-gateway (více popis [[:​docker|Docker containers]]). 
 + 
 +Další kategorií příkazů jsou potom možnosti updatu gatewaye nebo aplikace. Ruční aktualizace těchto komponent obecně není nutné provádět (jsou provedeny automatickým updaterem), ale může nastat případ, kdy je nutné zasáhnout do tohoto procesu manuálně. 
 + 
 +  * ''​manage-ela-app appUpdate'' ​ - provede update na aktuální verze Notarius a Admin aplikace 
 +  * ''​manage-ela-app gtwUpdateOnly -v versionToGet'' ​ - provede update gatewaye na version zvolenou přepínačem -v (např. -v 1) 
 +Aktuálně posledním příkazem je možnost opakovat bootstrap aplikace (vytvoření .env souboru pro aplikace Notarius a Admin) v případě, že se nepodařil bootstrap zahrnutý v prvním spuštění aplikace (viz [[:​instalacni_postup|instalační návod]]). Bootstrap se provede voláním ''​manage-ela-app appBootstrap''​. 
 + 
 +==== manage-ela-chaincode ==== 
 + 
 +TBD - more complex 
 + 
 +==== manage-ela-node ==== 
 + 
 +Slouží ke správě spodní částí Blockchain Notarius, tedy jednotlivých Docker containers Hyperledger fabric. 
 + 
 +Ovládány jsou tedy docker containers peer0, peer1, cli, ca, couchdb0, couchdb1 a containers chaincodů (viz popis containers na stánce [[:​docker|Docker containers]]). 
 + 
 +Základními příkazy jsou zapnutí a vypnutí: 
 + 
 +  * Pro zapnutí: ''​manage-ela-node start''​ 
 +  * Pro vypnutí: ''​manage-ela-node down''​ 
 +  * Pro restart: ''​manage-ela-node restart''​ 
 + 
 +Dále je možné ručně pustit validaci této spodní vrstvy pomocí ''​manage-ela-node validate''​. 
 + 
 +==== update-ela-mgmt-scripts ==== 
 + 
 +Zavoláním ''​update-ela-mgmt-scripts'' ​ se provede ruční update master scriptů (''/​usr/​local/​NODE_CONTROL/​scripts''​) na aktuální verzi. 
 + 
 +Jak již bylo zmíněno updaty jsou centrálně řízeny pomocí bežící automatického updateru, ale může nastat situace, kdy je třeba provést některé akce manuálně. 
 + 
 +==== update-ela-node ==== 
 + 
 +Příkazem ''​update-ela-node'' ​ lze provést manuální update souborů specifických pro daný node na aktuální verze. 
 + 
 +Jak již bylo zmíněno updaty jsou centrálně řízeny pomocí bežící automatického updateru, ale může nastat situace, kdy je třeba provést některé akce manuálně. 
  
ovladani_nodu.txt · Last modified: 2020/04/06 10:56 by havle